• Účastník kurzu by mal pochopiť zložitosť a zvláštnosť environmentálnej etiky v kontexte špecifických prípadov (lekcia 1.1), základné environmentálne problémy v rôznych médiách (lekcia 1.2), vedecký vývoj a základné filozofické pozadia environmentálnych ideológií alebo prístupov na pochopenie ako je postupom času ovplyvňovaný a menený vzájomný vzťah človek-príroda (lekcia 1.3).

  Guest access: 1 Úvod do environmentálnej etiky (slovensky)Auto Enrol : 1 Úvod do environmentálnej etiky (slovensky)
 • Účastník kurzu by mal pochopiť, ako je oblasť environmentálnej etiky štruktúrovaná, hlavné oblasti environmentálnej etiky (lekcia 2.1), základné úrovne uvažovania o životnom prostredí (lekcia 2.2), a hlavné antropocentrické a neantropocentrické prístupy (lekcie 2.3 a 2.4).

  Guest access: 2 Výzvy a hlavné prístupy k environmentálnej etike (slovensky)Auto Enrol : 2 Výzvy a hlavné prístupy k environmentálnej etike (slovensky)
 • Účastník kurzu by mal pochopiť, ako môžu byť záležitosti životného prostredia riadené  zákonmi a štátnou politikou a ako môže prispieť k naplneniu tejto úlohy etika životného prostredia; prečo je potrebná politicko-právna norma (lekcia 3.1); princípy politicko-právnych opatrení (lekcia 3.2); a nástroje, ktoré riadia a usmerňujú správanie vo vzťahu k životnému prostrediu (lekcia 3.3).

  Guest access: 3 Potreba politickej a právnej regulácie (slovensky)Auto Enrol : 3 Potreba politickej a právnej regulácie (slovensky)
 • Účastník kurzu by mal pochopiť, čo je trvalá udržateľnosť a ako bola vyvinutá ako otvorený koncept s ekologickými, ekonomickými a sociálnymi zložkami a rôzne interpretácie za "slabej" alebo "silnej" udržateľnosti v rámci troch pravidiel riadenia (lekcia 4.1). V lekcii 4.2 by mal účastník kurzu pochopiť základné myšlienky konceptu spoločenskej zodpovednosti podnikov (SZP), jeho vývoj a definíciu.

  Guest access: 4 Environmentálna etika, spoločenská zodpovednosť a trvalá udržateľnosť (slovensky)Auto Enrol : 4 Environmentálna etika, spoločenská zodpovednosť a trvalá udržateľnosť (slovensky)
 • Účastník kurzu by mal pochopiť, potrebu pre progresívny a rýchly prechod na ekonomický a sociálny systém založený na nízkych emisiách uhlíka, etickej dimenzii energetickej oblasti na národnej i medzinárodnej úrovni, a zásady, ktoré by mali riadiť novú zelenú ekonomiku (lekcia 5.1). Študent by mal pochopiť najdôležitejšie politiky zelenej produkcie (lekcia 5.2), a aké sú podmienky a požiadavky na „zelené pracovné miesta“ (lekcia 5.3).

  Guest access: 5 Zelená ekonomika a zelená spoločnosť: výzvy pre budúcnosť (slovensky)Auto Enrol : 5 Zelená ekonomika a zelená spoločnosť: výzvy pre budúcnosť (slovensky)