• Обучаващите се трябва да придобият знания за комплексния характер на екологичната етика (Обучителна единица 1.1) и основните етични проблеми в различни сфери, засегнати от науката за околната среда (Обучителна единица 1.2); последните научни постижениая, основните философски проблеми, с които екологичната наука се сблъсква в опитите си да осветли взаимоотношенията между човека и природата, аспектите, в които природата се влияе от човешката дейност, и посоката и степента, в които тази взаимовръзка се променя в хода на времето (Обучителна единица 1.3).

  Guest access: 1. Въведение в екологичната етика (български)Auto Enrol : 1. Въведение в екологичната етика (български)
 • Обучаващите се трябва да придобият знания за концепцията и структурата на екологичната етика, основните области на изследване (Обучителна единица 2.1), основните равнища на аргументацията на екологичната етика (Обучителна единица 2.2), основните антропоцентрични и не-антропоцентрични подходи към екологичната етика (Обучителни единици 2.3 и 2.4).

  Guest access: 2. Предизвикателства и основни подходи в областта на екологичната етика (български)Auto Enrol : 2. Предизвикателства и основни подходи в областта на екологичната етика (български)
 • Обучаващият се трябва да разбира доколко и по какъв начин екологичните проблеми могат да бъдат регулирани от закона и политиките и как екологичната етика допринася за тази цел, с акцент върху: необходимостта от политически и законови регулации (Обучителна единица 3.1); принципите, на които се подчиняват политическите и законовите мерки (Обучителна единица 3.2); и инструментите за регулация на поведението към околната среда (Обучителна единица 3.3).

  Guest access: 3. За необходимостта от политическа и законова регулация (български)Auto Enrol : 3. За необходимостта от политическа и законова регулация (български)
 • Обучаващият се трябва да разбира какво е устойчивост и как тя се развива като отворена концепция в екологични, икономически и социални аспекти и различната интерпретация като „слаба“ и „силна“ устойчивост развитие с три правила за управление (Урок 4.1); националната стратегия в Германия за развитие на устойчивост от политическа гледна точка; принципите и правилата за управление, индикаторите, целите и гражданският диалог в Германия относно устойчивостта.

  В раздел 4.2 обучаващият се трябва също да разбере основните идеи на корпоративната социална отговорност и нейното развитие и дефиниция.

  Guest access: 4. Екологична етика, социална отговорност и устойчивост (български)Auto Enrol : 4. Екологична етика, социална отговорност и устойчивост (български)
 • Обучаващият се трябва да разбере необходимостта от прогресивен и бърз преход към икономическа и социална система, основана на нисковъглеродни емисии, етичното измерение на енергийния сектор на национално и международно равнище, както и принципите, от които трябва да се ръководи новата зелена икономика (урок 5.1). Обучаващият се трябва да разбере най-важните политики на зелено производство (урок 5.2), и какви са условията и изискванията за "зелени работни места" (урок 5.3).

  Guest access: 5. Зелена икономика и зелено общество: предизвикателство за бъдещето (български)Auto Enrol : 5. Зелена икономика и зелено общество: предизвикателство за бъдещето (български)